Gebruiksvoorwaarden - Scooterplaats

Gebruiksvoorwaarden Scooterplaats.nl


De dienst "Scooterplaats.nl" wordt u via internet aangeboden door het bedrijf Scooterplaats. Aan het gebruik van Scooterplaats.nl zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door Scooterplaats.nl te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Scooterplaats schriftelijk zijn aanvaard. 

Artikel 1. Gebruik van de dienst

1.1 Op Scooterplaats.nl kunt u advertenties plaatsen om producten of diensten aan te bieden, en reageren op advertenties van anderen.

1.2 Om Scooterplaats.nl te kunnen gebruiken, moet u zich eerst registreren. Nadat uw registratie is afgerond, kunt u direct op uw account inloggen en de dienst gebruiken.

1.3 U dient de toegang tot uw account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Scooterplaats mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Scooterplaats heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.

1.4 Met Scooterplaats.nl worden uw persoonsgegevens verwerkt. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de dienst. Raadpleeg het Privacybeleid van Scooterplaats voor meer informatie.

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1 Het is verboden Scooterplaats.nl te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is, alsook het plaatsen van advertenties voor zaken die tegen de wet zijn, zoals het aanbieden van gestolen goederen of software zonder geldige licentie.

2.2 Daarnaast is het verboden bij Scooterplaats.nl

-Onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;
-Informatie te plaatsen op plaatsen waar dat ongewenst is (offtopic);
-Informatie te versprieden die pornografisch of erotisch is (ook indien deze op zich legaal is);
-Informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;
-Anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals door linken naar hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de    omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
-De persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden  met door dezen ongewenste communicatie;
-Voor commerciële doeleinden in te zetten;

En verder al datgene te doen wat in strijd is met de netiquette.

2.3 Indien Scooterplaats constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Scooterplaats zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.

2.4 Indien naar het oordeel van Scooterplaats hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Scooterplaats of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Scooterplaats gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Scooterplaats is daarbij in het bijzonder gerechtigd uw bijdragen naar eigen inzicht aan te passen.

2.5 Scooterplaats is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Scooterplaats gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze algemene voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.

2.6 Scooterplaats kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart Scooterplaats van alle claims van derden in verband met door u geplaatste informatie.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1 Scooterplaats spant zich in om de dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.

3.2 Scooterplaats onderhoudt Scooterplaats.nl actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd.

3.3 Scooterplaats mag van tijd tot tijd de functionaliteit van Scooterplaats.nl aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Scooterplaats zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1 De dienst Scooterplaats.nl, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellectueel eigendom van Scooterplaats. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt gaan zonder aparte schriftelijke toestemming van Scooterplaats, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

4.2 Informatie die u publiceert of opslaat via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). Scooterplaats heeft een onbeperkt gebruiksrecht op deze informatie, inclusief het recht van doorverkoop (sublicentie) aan derden of gebruik voor andere diensten van Scooterplaats.

4.3 Het gebruiksrecht uit het vorige lid wordt voor onbepaalde tijd gegeven en kan niet worden ingetrokken. Het gebruiksrecht blijft bestaan na beëindiging van de overeenkomst. In uitzonderlijke gevallen waarin sprake is van een zwaarwegend belang tegen voortgezet gebruik van de informatie kan Scooterplaats besluiten tot aanpassing of verwijdering.

4.4 U mag informatie die u publiceert of opslaat via de dienst naar eigen inzicht aanpassen of weghalen.

4.5 Indien u informatie stuurt naar Scooterplaats, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

4.6 Scooterplaats zal geen kennis nemen van privégegevens die u opslaat en/of verspreidt via Scooterplaats.nl, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Scooterplaats daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Scooterplaats zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

4.7 Indien Scooterplaats constateert dat uw bijdragen zijn overgenomen door sites van derden in combinatie met bijdragen van anderen, is Scooterplaats gemachtigd om op eigen naam of namens u hiertegen in rechte op te treden. Alle kosten hiervan zijn voor Scooterplaats maar u dient zonodig medewerking hieraan te verlenen. Deze clausule verbiedt u niet uw bijdrage elders te publiceren, het gaat uitsluitend om het kunnen optreden tegen overname van (substantieel) alle bijdragen van Scooterplaats.nl.

Artikel 5. Vergoeding voor de dienst

5.1 Om u Scooterplaats.nl gratis aan te kunnen bieden, vertoont Scooterplaats op Scooterplaats.nl advertenties van haar sponsors.

5.2 Het is niet toegestaan de vertoonde advertenties te blokkeren. Scooterplaats heeft het recht uw toegang tot de dienst te blokkeren als zij dit detecteert.

5.3 Raadpleeg de privacyverklaring van Scooterplaats om meer te weten te komen over uw privacy bij het vertonen van advertenties.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid accepteert Scooterplaats geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de dienst.

6.2 Scooterplaats is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij Scooterplaats meldt.

6.4 In geval van overmacht is Scooterplaats nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 7. Duur en opzegging

7.1 Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst de dienst gebruikt en loopt dan voor onbepaalde tijd.

7.2 Indien u als consument de overeenkomst aangaat, kunt u op ieder moment de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van een maand, gerekend vanaf het moment van opzegging. Zakelijke klanten kunnen steeds opzeggen met een opzegtermijn van twee maanden.

7.3 Scooterplaats kan de overeenkomst beëindigen indien u achttien maanden lang geen gebruik hebt gemaakt van de dienst. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen bij het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.

Artikel 8. Wijzigingen prijzen en voorwaarden

8.1 Scooterplaats mag deze voorwaarden alsook de prijzen op ieder moment aanpassen.

8.2 Scooterplaats zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.

8.3 Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 9. Overige bepalingen

9.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met Scooterplaats.nl worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Scooterplaats gevestigd is.

9.3 Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk”moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.

9.4 De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Scooterplaats wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.

9.5 Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

9.6 Scooterplaats is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die Scooterplaats.nl of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.